Die Schafherde am Dummersdorfer Ufer
Naturschutzstation am Resebergweg
Beweidung schafft Artenreichtum
Protestaktion am Skandinavienkai